ترا سرور


ارائه دهنده خدمات سرور اختصاصی , سرور مجازی , هاست میزبانی , هاست دانلود , ثبت دامنه
مشاوره :
09199763827
همین حالا تماس بگیرید

آموزش کانفیگ وی پی اس و سرور و تنظیم DNS بدون پنل ۳

برای نصب ورد پرس روی سرور باید ابتدا یک دیتابیس ایجاد کنیم که می شه با phpmyadmin یا mysql تحت کامند ایجاد کرد:
کد HTML:

mysqladmin create wordpress
mysql
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO ‘wordpress’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘please+use+a+strong+password’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

تا اینجا یک دیتابیس و یوزر با نام wordpress ایجاد کردیم و یک پسورد please+use+a+strong+password بهش اختصاص دادیم.

دانلود و نصب ورد پرس :
کد HTML:

cd /var/www/
mkdir wordpress
cd wordpress
curl -O http://wordpress.org/latest.tar.gz
tar xvfz latest.tar.gz
rm latest.tar.gz
mv wordpress/ public
mkdir logs public/wp-content/uploads public/wp-content/cache
chown apache:apache logs public/wp-content/uploads public/wp-content/cache
cd public/

ساخت فایل کانفیگ و تنظیم آن:
کد HTML:

mv wp-config-sample.php ../wp-config.php
curl https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/

خروجی دستور بالا را کپی کنید .
سپس فایل تنظیمات را باز می کنیم :
کد HTML:

vi ../wp-config.php

عبارات زیر را کانفیگ می کنیم :
کد HTML:

define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);
define(‘DB_USER’, ‘wordpress’);
define(‘DB_PASSWORD’, ‘enter+the+strong+password+you+defined’);
define(‘DB_HOST’, ‘localhost’);

و اینا را بر طبق چیزایی که کپی کردید تنظیم کنید :
کد HTML:

define(‘AUTH_KEY’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘SECURE_AUTH_KEY’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘LOGGED_IN_KEY’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘NONCE_KEY’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘AUTH_SALT’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘SECURE_AUTH_SALT’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘LOGGED_IN_SALT’, ‘pasted from clipboard’);
define(‘NONCE_SALT’, ‘pasted from clipboard’);

کانفیگ کردن آپاچی :
کد HTML:

vi /etc/httpd/conf.d/wordpress.conf

و این خطوط را بهش اضافه کنید :
کد HTML:

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin admin@yoursite.ir
  DocumentRoot /var/www/wordpress/public
  ServerName yoursite.ir
  ErrorLog /var/www/wordpress/logs/error_log
  CustomLog /var/www/wordpress/logs/access_log common
  <Directory /var/www/wordpress/public/wp-content>
    Options FollowSymLinks for pretty permalink support
    RemoveHandler .php
    RemoveType text/html .php
  </Directory>
</VirtualHost>

و سپس سرویس را ریستارت کنید :
کد HTML:

service httpd restart

و تمام شد سرور مجازی یا ابری شما کانفیگ شد!!!

  teraserver.ir  :منبع
برچسب ها : ، ، ،
برای دریافت آخرین اخبار سایت و پیشنهادات به لینک زیر مراجعه کنید
اخبار ترا سرور