رفع مشکل از کار افتادن مدیریت وردپرس پس از ایجاد رمز دوم