رفع مشکل زبان در دایرکت ادمین کارکتر های فارسی به صورت ناخوانا