سرور مجازی ایران پهنای باند محدود

RAM
Port
CPU
Bandwidth
Panel Rebot
Price
سفارش
512MB 2x 1Gbps Intel® Xeon®  E5-2640 v2
100GB
1GIG
2x 1Gbps
Intel® Xeon®  E5-2640 v2
120GB
2GIG 2x 1Gbps Intel® Xeon®  E5-2640 v2
150GB
3GIG
2x 1Gbps
Intel® Xeon®  E5-2640 v2
250GB