غیر فعال کردن سرویس هایی در لینوکس از طریق ترمینال